Stiftelsen Tullbomsgården

TullbomsgårdenStiftelsen Tullbomsgården äger och förvaltar fastigheten Tullbomsgården.

Tullbomsgården i Gävle är unik i Sverige. Det är en mötesplats för personer med funktions­nedsättning och en plats där handikappföreningarna i Gävle kommun har sin verksamhet.

En anonym donator skänkte år 1968 medel för att uppföra ett hus åt handikappade och deras organisationer. Gävle kommun tillsköt tomtmark. ”Tullbomsgården”, som huset kom att heta, invigdes den 20 december 1970. Huset blev om- och tillbyggt 1994, vilket möjliggjordes ge­nom bidrag av Handelssocieteten i Gefle, Länsarbetsnämnden och Allmänna Arvsfonden.

Stiftelsen De Handikappades Hus i Gävle, DHH, bildades för att äga och förvalta Tullboms­gården så länge det finns behov av huset för verksamheten. Gävle kommun täcker kostna­derna för fastigheten, vilka för närvarande uppgår till ca 250 000 kr/år.

I enlighet med donationsbrevet utses DHH:s styrelse av HSO – tre ledamöter och två ersättare – Gävle kommun – en ledamot och revisor – samt Gävle Handelssocietet – ordföranden. Sty­relseledamöterna arbetar ideellt för stiftelsen.

Styrelsen 2016 – 2017

Arne Åkerson
Ordförande
Mobil: 070 – 206 27 00
E-post: arne.akerson@gmail.com

Lena Säfström
Vice ordförande
Mobil: 070-313 51 15
E-post: lena.safstrom@politker.gavle.se

Gunilla Ekman
Kassör
Mobil: 070 – 633 62 83
E-post: gunillaekman@hotmail.com

Elizabeth Rydbäck
Sekreterare/Fastighetsförvaltare
Mobil: 070 – 346 56 64
E-post: trollet44@telia.com

Dick Joelsson
Ledamot
Mobil: 070 – 115 23 71
E-post: joelssondick@gmail.com

Inger Hemlin
Ersättare
Mobil: 070 – 542 16 85
E-post: inger.hemlin@gmail.com

Mari Norén Hedberg
Ersättare
Telefon:026-68 27 55
E-post: ombudsman@funktionsrattgavle.se

Rosalie Carlén
Revisor
Mobil: 070-996 30 95
E-post: rosalie.carlen@politiker.gavle.se